فیس بوک جی لیان جی  لینکدین جی لیان جی  اینستاگرام جی لیان جی  تلگرام جی لیان جی  آپارات جی لیان جی

 021-22658190-2 | info@jlianj.com

Проекты по строительству теплиц и оранжерей

Проект компании «Дашт Сабз Гарб» на площади 52 гектара

Тепличное предприятие «Сафа Дашт»

Сельскохозяйственный университет, г. Карадж

Проект теплицы для г-жи Хоссейни Карчак

Провинция Бушер, проектирование, строительство и реализация 8000-метровой теплицы (г-н Момени)

JLianJ

Производитель поликарбонатов

Компания JLianJ - крупнейший производитель поликарбонатных листов в Иране.

Иран, Тегеран, ул. Вали-е аср, напротив парка Меллат, угол ул. Ансари, комплекс «Меллат», 3-й этаж, офис 5

Телефон: +98 21 74616
+98 21 22658190-2

Телефон завода: +987733450301


Все права защищены компанией JlianJ.
Веб дизайн